Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Endeavour Creative Works: Endeavour Creative Works
 gevestigd te Lelystad.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die
 aan Endeavour Creative Works opdracht heeft gegeven tot het (doen)
 verrichten van werkzaamheden of leveren van
 diensten en/of producten.
3. Partijen: Endeavour Creative Works en de opdrachtgever

Artikel 2: Algemeen

1. Alle aanbiedingen, leveringen en diensten van Endeavour Creative Works geschieden uitsluitend onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden.
2. Bijzondere bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 3: Tot stand komen van de overeenkomst

1. Tenzij door Endeavour Creative Works anders is vermeld, heeft iedere offerte van Endeavour Creative Works een geldigheidsduur van 60 kalenderdagen.
2. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Endeavour Creative Works niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
3. Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat Endeavour Creative Works een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.
4. Overeenkomsten verbinden Endeavour Creative Works uitsluitend nadat en voorzover deze schriftelijk door Endeavour Creative Works zijn bevestigd.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

1. Iedere overeenkomst wordt door Endeavour Creative Works naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd. Aangezien de toepassing van door Endeavour Creative Works verrichte werkzaamheden, studies en uitgebrachte adviezen afhankelijk is van velerlei door Endeavour Creative Works niet te beïnvloeden factoren, kan Endeavour Creative Works geen garanties geven met betrekking tot het effect daarvan.
2. Endeavour Creative Works is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
3. Voor zover nodig draagt de opdrachtgever er zorg voor dat Endeavour Creative Works de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste toegang tot terreinen, gebouwen en/of projecten wordt verleend en dat daartoe benodigde formaliteiten zijn vervuld. Daarnaast draagt de opdrachtgever, bijvoorbeeld indien de werkzaamheden van Endeavour Creative Works plaats hebben op een locatie waar de opdrachtgever de (gedeeltelijke) supervisie heeft, er zorg voor dat veiligheidsbepalingen van de op de werkzaamheden en de arbeidsomstandigheden betrekking hebbende wetten en/of regelingen volledig in acht worden genomen.
4. De opdrachtgever zal Endeavour Creative Works te allen tijde tijdig alle relevante beschikbare en/of benodigde gegevens, informatie en documentatie verschaffen, welke van belang is bij en/of kan zijn voor de behoorlijke uitvoering van opgedragen werkzaamheden. Hieronder wordt mede begrepen de in artikel 4 lid 3 bedoelde veiligheidsmaatregelen.
5. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens, informatie en documentatie en is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade in de ruimste zin (waaronder begrepen schade aan de zijde van Endeavour Creative Works geleden zoals ten gevolge van, maar niet beperkt tot, het vergeefs in actie komen van Endeavour Creative Works), welke uit onjuistheid daarvan voortvloeit of daarmee verband houdt. Eveneens zal de opdrachtgever Endeavour Creative Works vrijwaren tegen alle aanspraken met betrekking tot enige schade als vernoemd.
6. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Endeavour Creative Works gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige uitvoering door Endeavour Creative Works mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het toelaten van Endeavour Creative Works alwaar dit noodzakelijk is en het (desgevraagd) ter beschikking stellen van passende werkruimte, telefooncapaciteit en bescheiden administratieve assistentie.
7. Bij niet naleving van de opdrachtgever van het in artikel 3 en 4 tot en met lid 6 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Endeavour Creative Works nodig is. Endeavour Creative Works is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld.
8. Iedere vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden die niet door Endeavour Creative Works konden worden voorzien, komt voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5: Termijnen

1. De tussen Endeavour Creative Works en de opdrachtgever overeengekomen termijnen voor uitvoering van de overeenkomst hebben slechts een indicatieve strekking, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft. Ook bij een overeengekomen uiterste termijn is Endeavour Creative Works eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
2. De binding van Endeavour Creative Works aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Endeavour Creative Works in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door Endeavour Creative Works opgestelde tijdschema’s.

Artikel 6: Honorarium

1. De opdrachtgever is aan Endeavour Creative Works een honorarium alsmede vergoeding van de gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Endeavour Creative Works gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen. Endeavour Creative Works behoudt zich het recht voor om deze tarieven te wijzigen. Over een eventuele aanpassing van de tarieven zal de opdrachtgever minimaal twee maanden van te voren worden geïnformeerd.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt reistijd altijd in rekening gebracht.
3. Door Endeavour Creative Works genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege tenzij anders is vermeld.
4. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst van de kant van de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Betaling

1. Behoudens anders luidende overeenkomst vindt facturering van de door Endeavour Creative Works geleverde diensten plaats na de uitvoering van de overeenkomst dan wel maandelijks voor het in de betreffende maand uitgevoerde deel van de overeenkomst indien de uitvoering van de overeenkomst meer dan 30 kalenderdagen in beslag neemt.
2. De opdrachtgever is gehouden de facturen van Endeavour Creative Works binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen zonder enige schuldvergelijking, korting of verrekening.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn betaald heeft, is Endeavour Creative Works gerechtigd 1,5% rente per maand in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
4. Bij niet tijdige betaling als in lid 2 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 68,06
5. Indien de opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, is Endeavour Creative Works gerechtigd haar prestaties op te schorten, terwijl zij eveneens het recht heeft om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren.
6. In dat laatste geval is de opdrachtgever verplicht om Endeavour Creative Works 25% van de nog niet vervallen termijnen en/of nog niet verschuldigde bedragen te betalen als vergoeding van de gemaakte kosten en de winstderving. Bovendien is de opdrachtgever gehouden alle andere kosten, door Endeavour Creative Works gemaakt ter voorbereiding op de door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige door Endeavour Creative Works geleden schade te vergoeden.
7. Endeavour Creative Works is bevoegd door de opdrachtgever gedane betalingen te doen strekken ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8. Endeavour Creative Works behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Endeavour Creative Works aanleiding geeft – van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Endeavour Creative Works gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 8: Wijziging in de aard en de omvang van de werkzaamheden

1. Na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen wijzigingen plaatsvinden in de desbetreffende wettelijke regelingen. Tevens kunnen aan de zijde van de opdrachtgever de omstandigheden zijn veranderd ten opzichte van die welke aanwezig waren ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien deze veranderingen redelijkerwijs niet hadden kunnen worden voorzien door Endeavour Creative Works en meer of andere werkzaamheden voor Endeavour Creative Works ten gevolge hebben, zal Endeavour Creative Works de daarmee samenhangende kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.
2. Na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot door Endeavour Creative Works gehanteerde normen en standaarden ter zake de uitvoering van de werkzaamheden. Deze wijzigingen kunnen leiden tot meer of andere werkzaamheden dan redelijkerwijs door Endeavour Creative Works was te voorzien bij het aangaan van de overeenkomst, alsdan zal Endeavour Creative Works de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen van de andere en/of meerdere werkzaamheden onder opgave van de daarmee gepaard gaande kosten.
3. De opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling de mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst bij aangetekende brief aan Endeavour Creative Works. In een dergelijk geval is de opdrachtgever aan Endeavour Creative Works verschuldigd alle door Endeavour Creative Works tot het moment van ontvangst van de voormelde aangetekende brief gemaakte kosten onder meer wegens eventueel reeds verrichte werkzaamheden.
4. Ingeval de overeenkomst niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid door de opdrachtgever wordt beëindigd, geeft de opdrachtgever te kennen in te stemmen met de door Endeavour Creative Works voorgestelde werkwijze en de daarmee gepaard gaande (extra) kosten.

Artikel 9: Beëindiging van de overeenkomst

1. Met inachtneming van de volgende leden van dit artikel en met een opzegtermijn van 28 kalenderdagen zijn partijen gerechtigd eenzijdig een overeenkomst te beëindigen middels een aangetekende brief aan de wederpartij.
2. Endeavour Creative Works zal van het in het vorige lid genoemde recht uitsluitend gebruik maken indien zich omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Endeavour Creative Works zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van haar kan worden verwacht. In dit geval is Endeavour Creative Works bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
3. Ingeval van beëindiging van de overeenkomst, zal met Endeavour Creative Works worden afgerekend op basis van de tot dan door Endeavour Creative Works bestede tijd en gemaakte kosten. Deze bepaling laat alle overige rechten van Endeavour Creative Works onverlet.
4. Ingeval de opdrachtgever de door Endeavour Creative Works te verrichten werkzaamheden binnen 28 kalenderdagen voor de geplande aanvang van de werkzaamheden annuleert is Endeavour Creative Works gerechtigd om 25% van het totaal overeengekomen bedrag in rekening te brengen.
5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst beëindigt na aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door Endeavour Creative Works, is de opdrachtgever verplicht om Endeavour Creative Works 25% van de nog niet vervallen termijnen en/of nog niet verschuldigde bedragen te betalen als vergoeding van de gemaakte kosten en de winstderving
6. Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn ven tenminste 6 maanden.

Artikel 10: Geheimhouding

1. Endeavour Creative Works zal ten aanzien van het gebruik van de aan Endeavour Creative Works verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs van Endeavour Creative Works kan worden gevergd.
2. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, technische gegevens en/of documentatie, alsmede van alle andere gegevens die als vertrouwelijk zijn aan te merken, afkomstig van de andere partij. Deze geheimhoudingsplicht strekt zich mede uit tot de (inhoud van de) overeenkomst. De opdrachtgever is verder gehouden tot geheimhouding van alle op de (wijze van) uitvoering van de overeenkomst door Endeavour Creative Works betrekking hebbende informatie, behoudens voor zover Endeavour Creative Works voor openbaarmaking schriftelijk toestemming heeft gegeven.
3. De geheimhoudingsplicht van beide partijen geldt niet voor gegevens of bescheiden, die algemeen bekend of voor het publiek toegankelijk zijn of die bekend worden zonder dat de opdrachtgever respectievelijk Endeavour Creative Works daarvan een verwijt te maken is.
4. De opdrachtgever zal Endeavour Creative Works niet belemmeren in het aan derden beschikbaar stellen van haar kennis, tenzij deze kennis bestaat uit bedrijfsgeheimen van de opdrachtgever of onderdelen vormt van een vinding, ten aanzien waarvan een octrooiaanvraag is geschied.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud, auteursrecht

1. Endeavour Creative Works behoudt zich het eigendom voor van alle aan de opdrachtgever verstrekte zaken, totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen integraal is nagekomen.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Endeavour Creative Works zich de auteursrechten en alle overige rechten met betrekking tot intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte teksten, schema’s, overzichten, afbeeldingen, logo’s etc.
3. De opdrachtgever is gehouden de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde zaken op eerste verzoek aan Endeavour Creative Works te retourneren.
4. De door Endeavour Creative Works vervaardigde werken en daarbij verstrekte informatie, middelen, gehanteerde methodieken e.d. mogen door de opdrachtgever slechts gebruikt worden ten behoeve van het specifieke doel, voor zover door de opdrachtgever aangegeven, waarvoor de werken zijn geschied. Behoudens ingeval het aan de opdrachtgever schriftelijk is toegestaan, is het de opdrachtgever niet geoorloofd om de door Endeavour Creative Works vervaardigde werken en daarbij verstrekte informatie, middelen e.d. te kopiëren en/of aan derden ter kennis te brengen.

Artikel 12: Overmacht

1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van de partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van Endeavour Creative Works kan worden verlangd.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: brand-, vorst-, water- of stormschade, ander natuurgeweld, bovenmatig ziekteverzuim, diefstal of vernieling van bedrijfsmiddelen c.q. gegevens.
3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet, is Endeavour Creative Works gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.
4. Endeavour Creative Works is gerechtigd betaling te vorderen voor prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.

Artikel 13: Reclames

1. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient binnen 14 kalenderdagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 14 kalenderdagen na de ontdekking van het gebrek, te worden gemeld per aangetekende brief, zo gedetailleerd mogelijk, onder vermelding van alle relevante gegevens.
2. Indien Endeavour Creative Works de reclame gegrond acht zal Endeavour Creative Works voor zover mogelijk en binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid de onregelmatigheden herstellen.
3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling van de verstrekte opdracht bestaan.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Endeavour Creative Works neemt door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een resultaatverplichting.
2. Endeavour Creative Works is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of welke andere schade dan ook, anders dan door opzet of grove schuld
3. Endeavour Creative Works is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, gemiste besparingen of verminderde goodwill in het bedrijf van de opdrachtgever.
4. Endeavour Creative Works is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke Endeavour Creative Works door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
5. Endeavour Creative Works zal nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijkheid gesteld worden voor beslissingen die op grond van afgegeven rapporten, plannen en/of andere documenten genomen worden.
6. Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, is de aansprakelijkheid van Endeavour Creative Works beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de leverantie, die de aanspraak/vordering van de opdrachtgever en/of derden tot gevolg heeft gehad.
7. Ieder recht op schadevergoeding zal zijn vervallen indien de opdrachtgever niet, nadat Endeavour Creative Works schriftelijk een (vermeende) vordering van de opdrachtgever definitief heeft afgewezen, binnen zes maanden na voornoemde schriftelijke mededeling, een eis in rechte heeft gesteld.
8. De opdrachtgever is gehouden Endeavour Creative Works schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van de opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Endeavour Creative Works ten behoeve van de opdrachtgever.

Artikel 15: Overneming van personeel

Geen van de partijen mag tijdens de duur van de overeenkomst of binnen twee jaar na de beëindiging van de overeenkomst personeel van de andere partij in dienst nemen, tenzij dit geschiedt met schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Endeavour Creative Works aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Endeavour Creative Works dan wel nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Endeavour Creative Works is gevestigd.